Isikuandmed ja turvalisus

NORD VARALIISING OÜ KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Töötlemise kirjeldus

 1. Vastutava töötleja kontaktid
  Nord Varaliising OÜ, registrikood 11451533 Meistri 16, Tallinn 13517, Eesti Vabariik
  www.varaliising.ee
 1. Töödeldavad andmed
 • Üldandmed (nimi, isikukood, teovõime olemasolu, sugu, sünniaeg, perekonnaseis, kodakondsus, päritoluriik, esindusõigus, maksuresidentsus ja kohalduv riskitase)
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress ja elukoht)
 • Dokumendiandmed (dokumendi koopia, liik, kehtivus, staatus, väljaandja, digitaalse isikutuvastuse andmed)
 • Andmed sissetuleku ja vara päritolu kohta (tegevusala ja valdkond, töökoht, töötatud aeg, sissetuleku suurus ja allikad)
 • Andmed majandusliku olukorra kohta (maksuvõlgnevuse olemasolu ja suurus, kohustuste olemasolu ja suurus, finantskäitumine, maksehäirete andmed, seotud pankrotimenetlused, andmed krediidivõimelisuse kohta, omandiõigused)
 • Andmed riikliku tausta, sanktsioonide ja juriidiliste isikute seoste kohta (sanktsioonide kohaldumine, seosed juriidiliste isikutega).
 • Finantsteenuste ning veebilehtede ja rakenduste kasutamisega ja kliendisuhtlusega seotud andmed (esitatud taotlused ja sõlmitud lepingud, lepingu number, arvelduskonto andmed, IP-aadress, veebilehtede ja sotsiaalmeedia kasutamise andmed, väljastatud maksevahendite ja nendega tehtud tehingute andmed, rakenduste eelistused, turunduslikud eelistused)
 1. Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
 • Isikuga sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimiseks vajalike tegevuste teostamine, GDPR artikkel 6 lg 1 punkt (b) eesmärgil:
  • teenuse osutamise otsustamine ja lepingu tingimuste määratlemine;
  • teenuse osutamine ja lepingute täitmine;
  • teenusega või teenuse taotlemisega seotud teavituste edastamine.
 • Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine, GDPR artikkel 6 lg 1 punkt (c) eesmärgil:
  • “Tunne oma klienti” põhimõtte järgimine;
  • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
  • vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine;
  • krediidiasutuse raporteerimise kohustuse täitmine;
  • krediidiasutuse riskijuhtimise nõuete järgimine;
  • andmete säilitamiskohustuse täitmine
 • Õigustatud huvi, GDPR artikkel 6 lg 1 punkt (f) eesmärgil:
  • ärijuhtimine ja tootearendus;
  • klienditeenindus ja selle kvaliteedi ning kliendi rahulolu tagamine (sh kõnesalvestus);
  • andmete kontrollimine ja täpsustamine;
  • kaebuste ja pöördumiste lahendamine;
  • turunduslikud pakkumised varasema kliendisuhte alusel;
  • riskijuhtimine ja turvanõuete ning riskijuhtimise meetmete rakendamine;
  •  üldiste juriidiliste kohustuste täitmine ning järelevalveasutuste soovituste ja juhendite järgimine;
  • klientidele ja koostööpartneritele kahju tekkimise vältimine;
  • IT lahenduste arendus ja toimivus ning andmete käideldavuse, tervikluse, konfidentsiaalsuse tagamine;
  • Finantseerija huvide kaitsmine õigusvaidluste ning võla- ja kahjunõuete korral.
 • Andmesubjekti või kolmanda isiku õigustatud huvi GDPR artikkel 6 lg 1 punkt (f) eesmärgil:
  • andmesubjektile või kolmandale isikule kahju tekkimise vältimine.
 • Andmesubjekti nõusoleku alusel, GDRP artikkel 6 lg 1 punkt (a) eesmärgil:
  • nõusolekus sätestatud eesmärgid.
 1. Andmete allikad
 • Andmesubjekt (taotluse, kliendisuhtluse, teenuste, veebilehtede ja rakenduste kasutamise teel esitatud andmed).
 • Riiklikud ja avalikud registrid (sh registrid, mis on loodud isikute krediidivõimelisuse hindamise võimaldamiseks või muul samasugusel eesmärgil).
 • Kolmas isik või avalikku ülesannet täitev asutus.
 • Avalikult kättesaadavad andmed (sh internetis leiduvad andmed).
 1. Andmete esitamise kohustuslikkus
 • Finantseerimise teenuste kasutamine on vabatahtlik. Finantseerimise teenuste kasutamiseks on isiku poolt andmete esitamine vajalik. Andmete esitamata jätmise korral võib finantseerija keelduda teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamise.
 1. Profiilianalüüs
 • Finantseerija võib isikuandmete pinnalt analüüsida isiku majanduslikku olukorda, eelistusi, usaldusväärsust ja riskikäitumist ning teha selle pinnalt otsuseid, mis võivad mõjutada isiku õigusi ja võimalusi finantseerimise teenuste kasutamisel.
 1. Automatiseeritud otsused
 • Finantseerija võib teha automaatse otsuse punktis 3 sätestatud eesmärkidel analüüsides isiku üldandmeid (nt kodakondsus ja riskitase) ning andmeid sissetuleku ja vara päritolu ning majandusliku olukorra kohta. Automaatse otsuse tegemisel arvestatakse lepingu sõlmimise lubatavust järelevalveasutuse poolt kooskõlastatud finantsteenuse osutamise kriteeriumite kohaselt, kliendi võimet lepingut täita ning lepingu täitmise tõenäosust. Otsusega määratleb finantseerija täpsemad lepingutingimused, mis vastavad finantseerija võetavale riskile.
 • Finantseerija võib kasutada automaatseid otsuseid punktis 3 sätestatud eesmärkide täitmiseks, analüüsides isikuandmeid, mis aitavad finantseerijal tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist ning järgida “Tunne oma klienti” ja vastutustundliku laenamise põhimõtteid.
 • Finantseerija võib teha automaatseid otsuseid punktis 3 sätestatud eesmärkidel, mis ei too isikule kaasa õiguslikke tagajärgi ega avalda märkimisväärset mõju.
 • Juhul, kui profiilianalüüsil tuginev automaatne otsus toob isikule kaasa õiguslikke tagajärgi (nt teenuse osutamisest sõlmimisest keeldumine või teenuse osutamise lõpetamine), on võimalik nõuda otsuse ülevaatamist finantseerija töötaja poolt.
 1. Isikuandmete vastuvõtjad
  Õigusliku aluse ja seadusliku eesmärgi korral võib isikuandmeid edastada:

  • Nord Varaliisinguga koostööd tegevatele Eestis tegutsevatele finantsasutustele (SEB Pank, Swedbank, LHV, Coop, Holm Bank, Luminor, OP Finance, Citadele, UniCredit, jt) ja vara kindlustust pakkuvatele ettevõtetele.
  • teenuse osutamise ja lepingu täitmisega seotud isikutele ja ettevõtetele (nt käendajad, kaastaotlejad, notarid, makse- ja krediidiasutused, tarnijad);
  • Finantseerija koostööpartnerid, kes osutavad finantseerijale teenuseid (nt side-, ITja postiteenuse osutajad jne) või kelle teenuseid finantseerija kasutab oma huvide kaitseks (nt kohtutäiturid, inkassofirmad, advokaadibürood, infoturbeteenuste osutajad jne).
  • riiklike või avalike andmekogude pidajatele (sh andmekogude pidajad, kes koguvad ja edastavad andmeid isikute krediidivõimelisuse hindamiseks või tegutsevad muul sarnasel eesmärgil);
  • nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
  • kolmandatele isikutele, kui edastamine on vajalik finantseerija huvide kaitsmiseks lepingurikkumise või tekitatud kahju korral;
  • riiklikele asutustele ja institutsioonidele, kellel on seadusest tulenev õigust nõuda andmete edastamist;
  • Isikuandmete edastamist eeltoodud või õigusaktides sätestatud juhtudel ei loeta saladuse hoidmise kohustuse rikkumiseks.
 1. Isikuandmete säilitamine
 • Isikuandmeid säilitatakse, kuni nende töötlemine on vajalik punktis 3 nimetatud eesmärkide täitmiseks. Säilitamisetähtaeg võib tuleneda õigusaktidest sätestatud kohustusest või finantseerija õigustatud huvist.

Võta ühendust

Helista +372 555 90454 või kasuta kontaktivormi meiega ühenduse võtmiseks. Vastame Sulle juba õige pea ning leiame soovidele/küsimustele lahenduse.

Tõnis Ustal

Tõnis Ustal

Müügijuht

+372 555 90454

Aadress: M16 Ärimaja – Meistri 16, Tallinn

Tee kontorisse

Täname! Sinu sõnum on edukalt edastatud.
Viga! Sõnumi edastamine ebaõnnestus.